ЕК прие Временна рамка за кризи и преход към неутрална икономика

X