SolarPower Europe: ЕС трябва да увеличи целта си за възобновяема енергия

През последните няколко седмици световните лидери и техни представители се събраха в Глазгоу, за да се справят с климатичната криза.

Заключенията от срещата на върха подчертават необходимостта от ускоряване на внедряването на чиста електроенергия, докато страните поеха индивидуални ангажименти, които трябва да доведат до ограничаване на глобалното затопляне. Държавите се споразумяха да преразгледат своите ангажименти до края на 2022 г., за да спазят целта на Парижкото споразумение за ограничаване на затоплянето до 1,5°C, до края на века.

След COP 26 и за да гарантира, че ЕС ще спази този ангажимент, SolarPower Europe призовава ЕС да увеличи целта си за възобновяема енергия до 45% до 2030 г.

През юли 2021 г. Европейската комисия предложи цел за 40% възобновяеми източници. Проучването на SolarPower Europe за 100% възобновяеми източници в Европа с университета LUT показва, че целта за 45% възобновяема енергия до 2030 г. предлага най-рентабилния път за поддържане на парижкото ограничение от 1,5°C. Целта от 45% за възобновяеми източници ще постави континента на траекторията към постигане на климатична неутралност до 2050 г.

За да достигне климатична неутралност до 2050 г., Европа се нуждае от реална стратегия за справяне с някои проблеми, които спъват развитието на възобновяемата енергия. Тежките процедури и липсата на административни ресурси на национално ниво стоят на пътя към по-висока интеграция на възобновяемите енергийни източници в нашата енергийна система. Други основни пречки са ограниченията, пред които е изправена мрежата, и огромните инвестиции, които ще са необходими, за да подкрепи такъв значителен растеж на възобновяемите енергийни източници през следващото десетилетие.

SolarPower Europe представи ключовите препоръки за подобряване на предложеното преразглеждане на Директивата за възобновяемата енергия (REDIII) и в крайна сметка за достигане на поне 45% възобновяема енергия до 2030 г. Документът подчертава необходимостта от максимизиране на потенциала на покривните фотоволтаични централи, и насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници в малките и средни предприятия. В по-широк план препоръките призовават за ускоряване на електрификацията на базата на възобновяеми източници в цялата икономика за всички сектори и подкрепа за използването на възобновяем водород, когато електрификацията не е подходящ вариант.

Цялата статия, виж тук:

https://www.solarpowereurope.org/post-cop26-the-eu-must-increase-its-renewable-energy-target-to-meet-the-paris-agreement-goal/