ЕК предлага нов регламент за ускоряване внедряването на възобновяема енергия

Въпреки, че Европейският зелен пакт постави възобновяемата енергия в основата на прехода към чиста енергия, настоящото международно напрежение след нахлуването на Русия в Украйна, цялостният геополитически контекст и високите цени на енергията изостриха необходимостта от ускоряване на енергийната ефективност и внедряването на възобновяема енергия в Съюза с цел постепенно премахване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива.

В тази връзка на 18 май 2022г. ЕК прие предложение за по-амбициозни цели за енергийна ефективност и възобновяема енергия, мерки за допълнително опростяване и рационализиране на административните процедури за издаване на разрешения, приложими за проекти за възобновяема енергия, както и мерки за увеличаване на разполагането на слънчеви инсталации в сгради. Но поради влошаването на ситуацията с енергийната криза, Комисията реши да предприеме спешни мерки за по-бързо постигане на някои от целите, включително ускоряване на прехода на Европа към чиста енергия. Това би могло да се случи с опростяването на процедурите за издаване на разрешителни, за да се ускори въвеждането на възобновяеми енергийни източници и мрежи, включително чрез спешни мерки. Някои от мерките, въведени в предложението от май 2022 г. за ускоряване на процеса на издаване на разрешителни за инсталации за възобновяема енергия, по-специално тези, свързани с презумпцията за първостепенен обществен интерес, повторно захранване на инсталации и издаване на разрешителни за соларно оборудване на съществуващи структури, могат да бъдат приложени от държавите-членки по бърз начин, без да се налагат обременителни промени в техните национални процедури и правни системи. Кризата изисква незабавни целенасочени мерки в тези области, както и други мерки за насърчаване на специфични технологии като термопомпи, които ускоряват прехода от използването на газ за отопление. Ако бъдат приложени незабавно, тези мерки имат потенциала да увеличат производството на енергия от възобновяеми източници в краткосрочен план и по този начин да увеличат приноса на енергията от възобновяеми източници за справяне с продължаващата криза.

Поради необходимостта от незабавни мерки на 9 ноември 2022г. ЕК предложи нов извънреден регламент за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници, насочена към специфични технологии и типове проекти с най-голям потенциал за бързо внедряване и минимално въздействие върху околната среда. Регламентът има временен характер, като ще се прилага в продължение на една година.

ЕК се фокусира върху следните предложения:

  • Първостепенен обществен интерес – инсталациите за възобновяема енергия се приема, че са от първостепенен обществен интерес, което позволява новите процедури за издаване на разрешителни да се възползват с незабавно действие от опростена оценка за специфични дерогации, предвидени в законодателството на ЕС в областта на околната среда. Предложението изяснява обхвата на прилагането на правилата, включени в директивите на ЕС за птиците и местообитанията, за да премахне пречките в процеса на издаване на разрешителни за конкретни проекти за възобновяема енергия.
  • Слънчева енергия – когато не е инсталирана на естествена земя, Комисията предлага максимален краен срок от един месец за процеса на издаване на разрешителни за съоръжения за слънчева енергия и прилежащите им системи за съхранение и свързване към мрежата. Регламентът освобождава тези инсталации от необходимостта от специфични екологични оценки, като въвежда „положително административно мълчание“ в съответните процедури за издаване на разрешителни, с което да се ускори инсталирането на малки централи.
  • Преоборудване на ВЕИ електроцентрали – предложението рационализира процеса на издаване на разрешителни, като включва всички съответни екологични оценки в рамките на максимум от шест месеца. Предложението също така уточнява, че екологичните оценки следва да бъдат ограничени до потенциалните въздействия от промяната или разширението в сравнение с първоначалния проект. Освен това той въвежда опростена процедура за свързване към мрежата в случаите, когато повторното захранване не надвишава 15% увеличение на общия капацитет в сравнение с първоначалния проект.
  • Термопомпи – те са ключова технология за производство на възобновяема енергия за отопление и охлаждане и имат значителен потенциал да намалят използването на газ за отопление както в промишлеността, така и в сградите, затова предложението ускорява издаването на разрешителни чрез въвеждане на максимален срок от три месеца и опростена процедура за присъединяване към мрежата на по-малките термопомпи.

>> Повече информация можете да намерите тук