Съветът на ЕС постига съгласие по спешни мерки за намаляване на цените на енергията

Министрите на енергетиката от ЕС постигнаха политическо споразумение по предложение за регламент на Съвета за справяне с високите цени на енергията. С регламента се въвеждат общи мерки за намаляване на търсенето на електроенергия и за събиране и преразпределяне на свръхприходите от енергийния сектор към крайните потребители.

Намаляване на търсенето на електроенергия

Съветът постигна съгласие по доброволна обща цел за намаляване с 10% на брутното потребление на електроенергия и задължителна цел за намаляване с 5% на потреблението на електроенергия през върховите часове. Държавите членки ще определят 10% от своите върхови часове между 1 декември 2022 г. и 31 март 2023 г., през които ще намалят търсенето. Държавите членки ще имат свободата да изберат подходящите мерки за намаляване на потреблението с оглед на постигането и на двете цели през този период.

Таван на пазарните приходи за подпределните енергоносители

Съветът постигна съгласие да ограничи пазарните приходи до 180 евро/MWh за производителите на електроенергия, включително посредниците, които използват т.нар. подпределни енергоносители за производството на електроенергия, като например възобновяеми енергийни източници, ядрена енергия и лигнитни въглища. Тези оператори са реализирали неочаквано големи финансови печалби през последните месеци, без оперативните им разходи да са се увеличили. Това се дължи на ролята на въглищата и газа като маргинални ценови източници, които понастоящем надуват крайната цена на електроенергията.

Равнището на тавана е определено така, че да се запази рентабилността на операторите и да се избегнат пречките за инвестициите във възобновяеми енергийни източници.

Държавите членки се споразумяха да използват избрани от тях мерки за събиране и пренасочване на свръхприходите за подпомагане и защита на крайните потребители на електроенергия. Държавите членки въведоха някои възможности за гъвкавост, за да отразят националните си обстоятелства и мерките, въведени на национално равнище. Те включват, наред с другото, възможността да се определи по-висок таван на приходите, да се използват мерки, които допълнително ограничават пазарните приходи, да се прави разграничение между технологиите и да се прилагат ограничения за пазарните приходи на други участници, включително търговците.

В случаите, когато зависимостта от нетния внос на дадена държава членка е равна на или е по-голяма от 100%, до 1 декември 2022 г. тя сключва споразумение за адекватно споделяне на свръхприходите с държавата членка износител. Останалите държави членки също се приканват да сключат такива споразумения.

Прилагане

Мерките са временни и извънредни по своя характер. Те ще се прилагат от 1 декември 2022 г. до 31 декември 2023 г. Целите за намаляване на потреблението на енергия се прилагат до 31 март 2023 г. Задължителният таван на пазарните приходи се прилага до 30 юни 2023 г.

>> Вижте цялата статия тук