Отворено писмо до европейските политици и медиите относно плана REPowerEU

Асоциация за производство съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) се присъедини към отворено писмо до европейските политици и медиите относно плана REPowerEU, подписано от 25 фирми и организации – лидери на европейския и световен енергиен пазар.

„Планът REPowerEU , публикуван през май от Европейската комисия, има за цел да повиши сигурността на енергийните доставки като стимулира изграждането и присъединяването към мрежата на повече мощности производство на енергия от възобновяеми източници. За да бъде успешен този план обаче, той трябва да бъде придружен от адекватни цели и политически рамки за внедряване на технологии за съхранение на енергия и други технологии за гъвкавост на мрежата. Те са необходими за безопасното и ефективно интегриране на възобновяемите енергийни източници в електрическата мрежа, и сега е моментът да бъдат признати като стълбове на европейския енергиен преход“, се посочва в писмото.

Подписалите това писмо, организации с десетилетен опит в създаването и поддържането на глобални и европейски енергийните пазари, приветстват плана REPowerEU, неговите амбициозни цели за възобновяеми енергийни източници и признаването на ролята на съхранението на енергия в осигуряването на устойчиви и надеждни енергийни доставки.

„В същото време смятаме, че за да бъде успешно ускореното внедряване на възобновяеми енергийни източници в кратки срокове, Европа се нуждае от бързо внедряване на доказани и мащабируеми технологии, които да увеличат гъвкавостта на мрежата и да позволят безопасното и ефективно интегриране на възобновяемите енергийни източници. Базираните на акумулатори (батерии) решения за съхранение на енергия се изграждат бързо, рентабилни са и са с ниски емисии, с потенциал да се превърнат в гръбнака на модерни, устойчиви и декарбонизирани енергийни системи. Други технологии, като например управление на потреблението, оптимално
оползотворяване на съществуващия потенциал за съхранение на енергия от помпени водноелектрически централи и други технологии за съхранение на енергия, както и взаимосвързаността между националните пазари на електроенергия, са от решаващо значение за осъществяване на европейския енергиен преход“, се казва още в писмото.

>> Целият документ, може да видите тук