EСО трябва да отчете нуждата от нов модел за развитие на преносната електрическа мрежа

Десет годишния план за развитие на преносната електрическа мрежа на Електроенергийния Системен Оператор трябва да отчете нуждата от нов модел за развитие на преносната електрическа мрежа, който отчита нуждата от динамичен и гъвкав подход за присъединяване на нови проекти за производство и съхранение на възобновяема енергия.

С оглед на това, АПСТЕ предлага приемането на ключови мерки за реализирането на огромния потенциал на местната слънчева и вятърна енергетика, включително:

• Приемане на приоритетен статут за инвестициите във възобновяеми енергийни източници и третирането им като проекти от национално значение, включително с оглед на нуждата от адекватен и ускорен режим за планиране и реализация на мерки за развитие на преносната електрическа мрежа.

• Опростяване на административния режим за присъединяване нови проекти за производство на електроенергия от ВЕИ и създаване на пазарен сигнал за повишаване на предвидимостта и възможността за гъвкаво развитие на съществуващи и/или нови подстанции и далекопроводи. Съществуващите процедурите, свързани с резервиране на капацитет и присъединяване към мрежата са ненужно сложни и възпрепятстват ускореното внедряването на нови проекти за производство и съхранение на електрическа енергия от ВЕИ.

От централно значение е да се създаде предвидимост и възможност за планиране на инвестиционните дейности, свързани с развитие както на нови проекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ, така и с развитие на електропреносната мрежа. За да се случи това, АПСТЕ смята, че е необходимо да се въведе пазарен сигнал, който да подпомогне процеса по резервиране на мрежови капацитет и скъсяване на сроковете за развитие / разширение на електропреносната мрежа. Пазарният сигнал би могъл да се изразява в заплащане на депозит за резервиране на мрежови капацитет спрямо желаната инсталирана мощност, при това в ранен етап на разработката на нови инвестиционни проекти за реализация на ФтЕЦ и ВяЕЦ – ефективно предплащане на до 20% от определената от ЕСО цена за присъединяване и банкова гаранция за останалата част. По този начин съответният инвеститор може обективно да докаже сериозността и капиталовата обезпеченост на съответното инвестиционно намерение, а ЕСО може да започне в оперативен порядък работата по развитие на преносната електрическа мрежа в съответната зона и по този начин да намали срока, необходим за присъединяване на съответния проект за производство и/или съхранение на електрическа енергия от ВЕИ към мрежата.
С оглед на горното, Планът следва да отразява възможни динамични сценарии за развитие при заложените характерни особености на електрическата мрежа по райони. Той следва да е достатъчно гъвкав, за да може да се адаптира при бъдещо наличие на инвестиционни намерения, опериращи в среда на двустранни пазарни сигнали.

>> Пълен текст на становището на АПСТЕ, може да видите ТУК